Pozdrav měsíci

Pozdrav Měsíci – Čandra namaskár, je promyšlená, cílevědomá sestava cviků, kterými se výborně procvičí celé tělo. Umožňuje přípravu k uvolnění se od stresů a námah uplynulého dne.
Tak jako Pozdrav Slunci svým předozadním ohýbáním dynamizuje a připravuje na nový den, tak Čandra namaskár ukončuje aktivity dne.

Může se cvičit jako zahájení před večerním cvičením, na ukončení běžných cvičení, případně jako samostatné večerní cvičení.

Cvičíte-li sestavu samostatně (jako například Pozdrav Slunci), pak ho cvičte vícekrát za sebou (6x až 12x). Jednotlivé polohy a spojovací pohyby mezi nimi jsou jakousi pantomimou, protože symbolicky vyjadřují i postoje cvičícího k příjemným i nepříjemným událostem uplynulého dne. Doprovázející dýchání je pomalé, hluboké, klidné a pravidelné. Celé cvičení má vyzařovat ladnost a přirozenost.

I.

Po ukončení dne vkročíme do pomyslné řeky a zklidníme se. Vycházíme ze stoje rozkročného. (Pokročilí cvičenci mohou mít stoj spojný pro následné propojení energií Země a vesmíru.) Narovnané ruce ve svěšené poloze přiložíme k sobě před tělem tak, že malíčkové hrany se dotýkají a dlaně směřují dopředu. V této pozici vydechneme.

II.

Nabereme do dlaní pomyslnou očistnou vodu: s nádechem zvedneme rovně ruce nad hlavu, přičemž dlaně držíme ve vodorovné poloze. Vytvoříme si představu, že voda stéká na obličej z našich rukou. Splachujeme tak ze sebe nejen nečistoty fyzické, ale i mentální nánosy, které na nás v průběhu uplynulého dne ulpěly.

V horní poloze jsou dlaně otočené dozadu, dělo je v záklonu, oči sledují prsty rukou. V této poloze jsme dokončili hluboký nádech. S výdechem spouštíme ruce po stranách těla. Dlaněmi, které jsou v naší představě mokré od očistné vody, setřeme z hlavy, tváří, hrudníku a boků pomyslný nános fyzických a psychických nečistot. Tomuto cviku se říká GANGA KRIJA. Lokty tlačíme dozadu.

III.

Na konci pohybu přiložíme ruce dlaněmi k sobě za svými zády. Je to okamžik ukončení úplného výdechu.

Opustíme předcházející představu a s nádechem vytočíme spojené dlaně tak, aby prsty směřovaly vzhůru, a vytlačíme co nejvýše mezi lopatky.

Dokončíme úplný nádech a současně se zakloníme.

IV.

S výdechem přecházíme do předklonu, ale hlavu a páteř držíme do poslední chvíle prohnuté dozadu.

Pohyb tedy vychází z kyčelních kloubů a pak přechází na bederní oblast. Nakonec s dokončením výdechu uvolníme i hlavu a páteř, přejdeme do hlubokého předklonu.

Poloha symbolicky naznačuje pozdrav odcházejícímu dni.

V.

S nádechem začneme narovnávat páteř postupně zdola nahoru. Hlava se zvedne nakonec, až se opět dostaneme do výchozí polohy. Vytočíme chodidla doleva a s výdechem jdeme opět se zakloněnou páteří a hlavou do předklonu k levé noze. Na konci pohybu s dokončením výdechu uvolníme hlavu i páteř tak, abychom se co nejvíce přiblížili hlavou ke kolenu. Nohy nepokrčujeme. Tomuto gestu se říká PÁRŠVOTTANÁSANA a zdravíme jím vše to, co se už stalo minulostí. Loučíme se s tím, co bylo v uplynulém dni výsledkem minulých pohnutek a skutků. Přijímáme tím celý den, který by pro nás měl být radostí a poučením.

S nádechem se vrátíme do výchozí polohy. S výdechem se stejným způsobem skloníme k pravé noze. Pozdravíme tak všechno, co se z uplynulého dne promítne do budoucnosti a stane se tak příčinou dalších následků.
S nádechem se opět vrátíme do výchozí polohy, s výdechem spustíme ruce volně podél těla a narovnáme se do pevného stoje rozkročného.

VI.

V našem cvičení nastává chvíle pro vědomé uklidnění organismu. To nám dá ČANDRÁSANA. S nádechem vytočíme špičku levé nohy vlevo. S výdechem začneme zdvihat pravou nohu a současně spouštět levou ruku k zemi. Pravá ruka spočívá na pravém boku. V této poloze jsme pevně opřeni rukou o zem, noha stojí celým chodidlem na podložce, trup, hlava a zdvižená noha jsou v jedné rovině. Celý pohyb je podobný pohybu váhy, přičemž trup a zdvižená noha tvoří pevný celek. Je chybou nejdříve se předklonit, opřít ruku o zem a až potom začít zvedat nohu.
V této poloze procítíme tělo od špičky zvednuté nohy až po dlaň na zemi, jako bychom ho promývali uklidňující září Měsíce. Tímto cvičením se v nás aktivuje uklidňující (Měsíční) energie.

S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného a s výdechem cvik zopakujte na druhou stranu. Poloha symbolizuje vyrovnání s kladnými i zápornými zážitky uplynulého dne představuje tedy vyváženost. Při prožívání cviku nezapomeneme v obou případech na svou hlavu.

VII.

S nádechem se vrátíme do stoje rozkročného, s výdechem upažíme a s výdechem zaujmeme polohu TRIKÓNÁSANU. S nádechem se vrátíme zpět do stoje rozkročného s upažením a s výdechem zaujmeme trikónásanu na druhou stranu.

 

Vaše mysl je už jasná a klidná a je takto schopna uvidět ty události dne, které jsme měli řešit jinak či lépe a ty, které jsme řešili dobře (význam úklonu vlevo). Při úklonu vpravo si vybavíme ty poznatky uplynulého dne, které budeme chtít v budoucnosti či hned zítra rozvíjet.

VIII.

S nádechem se vzpřímíme do stoje rozkročného s upažením a s výdechem přiložíme dlaň pravé ruky k levé dlani, která zůstává na místě. Současně vytočíme obě chodidla vlevo. Sevřeme ruce do pěstí, levou ruku necháme na místěa pravou s nádechem táhneme podél levé a kolem trupu co nejdále dozadu.

 

Tento pohyb napodobuje pohyb lukostřelce, který pravou rukou napíná tětivu. V konečné fázi loket pravé ruky táhneme směrem vzhůru, prsa jsou vypnutá, hlava otočená ke vztyčenému palci levé ruky. S výdechem uvolníme celé tělo, vytočíme chodidla a ruce na opačnou stranu. Totéž zacvičíme vpravo.

Význam: Z našich nesprávných stereotypů si vybereme jeden, od něhož se chceme v přítomnosti oprostit a zamíříme na něj luk své pozornosti (míření vlevo). Poloha lukostřelce vlevo tedy symbolizuje pevné rozhodnutí „zasáhnout“ vaše nevhodné vlastnosti a poloha vpravo znamená „trefit cíl  pro příští den, tedy dopracovat se k žádaným vlastnostem. Lukostřelec v sanskrtu se nazývá AKARANADHANURÁSANA.

IX.

S výdechem se vrátíme do stoje rozkročného, ruce visí volně podél těla. Vytočíme chodidla vlevo, s nádechem pokrčíme pravou nohu, chytíme ji pravou rukou, předkloníme se a levou ruku zvedněte do vzpažení.

S výdechem se postavíme zpět do stoje rozkročného a s nádechem cvik zopakujeme na druhou stranu. Jmenuje se HAMSÁSANA – labuť.

Když se naše předsevzetí uskuteční, osvobodíme se od pout našich nedobrých sklonů (cvik vlevo). Podaří se nám zoptimalizovat i náš život, který stojí před námi (cvik vpravo). Poloha hamsásana tedy symbolizuje klidný, vyrovnaný nadhled nad našimi nedobrými vlastnostmi i chybami a schopnost povznést se nad vše, jako když se labuť vznese k obloze.

X.

Celou sérii zakončíme cvikem GUPTA PRÁNAM. S nádechem zvedneme spojené narovnané ruce nad hlavu a s výdechem je spustíme za hlavu. Dlaně jsou přitom spojené, prsty směřují vzhůru, hlava je vzpřímená. Tím si připomínáme, že naše jednání je hluboce ovlivňováno impulsy z podvědomí. Je to pozdrav sídlu našich nejhlouběji, zakořeněných reakcí – malému mozku.

S nádechem zdvihneme ruce se spojenými dlaněmi nad hlavu, napneme je a s výdechem velkým bočním obloukem pomalu připažíme.

 

Celá tato sestava se má cvičit vícekrát za sebou. Cvičení by mělo probíhat bez zakolísání, s plným soustředěním. Především cviky na jedné noze jsou náročné na udržení rovnováhy a jejich kvalitní zvládnutí se projeví i ve zvýšení vaší psychické stability.

Až kompletní cvičení dokonale zvládnete, budeme moci prociťovat symboliku jednotlivých poloh i bez přemýšlení o nich. Samotné pozice ve vás jednoduše samy vyvolají určité pocity a představy, které nemusí být přesně definovány.

Stručný přehled významů Pozdravu Měsíci

1. Splachujete ze sebe psychické nečistoty

 

2. Vpřed: pozdrav odcházejícímu dni

Vlevo: loučíte se s tím, co skončilo
Vpravo: zdravíte vše, co se z minulosti promítne do budoucnosti.

 

. Vyrovnání s kladnými i zápornými zážitky uplynulého dne. Aktivuje uklidňující (Měsíční) energii.

4. Vlevo: vidět události, které jste měli řešit jinak

Vpravo: rozvíjet zítra to, co jste dnes řešili dobře.

5. Vlevo: rušení negativních vlastností

Vpravo: rozvíjení pozitivních vlastností

6. Vlevo: povznesení se nad nedobré sklony

Vpravo: zoptimalizovat svůj život, který stojí před námi.

7. Pozdrav sídlu vašich nejhlouběji zakořeněných reakcí – malému mozku.